Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

AKTUALNOŚCI

Rodzinne Malowanie Bombek – warsztaty.

1 grudnia 2022

Już w tę niedzielę, 4 grudnia, w godz. 10:00 – 15:00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbędzie się przedświąteczne Rodzinne Malowanie Bombek dla osób indywidualnych.

cena warsztatów: 20 zł. osoby dorosłe, 15 zł. dzieci do lat szesnastu.
(cena obejmuje materiały, wstęp oraz zwiedzanie muzeum)

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Edukacji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, tel: 75 64 550 89, e-mail: oswiata@muzeumkarkonoskie.pl
Na warsztaty nie obowiązują zapisy.
Serdecznie Zapraszamy!

Oprowadzanie Kuratorskie – Historia Piernikarskiego Rzemiosła

1 grudnia 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza, w dniu 11.12.2022 o godz. 12:00, na Oprowadzanie Kuratorskie po cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawie pt. „Historia Piernikarskiego Rzemiosła”.
Spotkanie poprowadzi Katarzyna Szafrańska – kurator wystawy, kierownik Działu Etnologii Muzeum Karkonoskiego.
Informacje o wystawie:
Rozwój silnych ośrodków rzemiosła piernikarskiego przebiegał od średniowiecza równolegle w kilku ośrodkach w Europie Środkowej takich jak Norymberga w Niemczech, Pardubice w Czechach, w Toruniu w Ziemi Chełmińskiej a także na Śląsku z Wrocławiem i Świdnicą na czele gdzie jako pierwsi w Europie odnotowani są w dokumentach (1293r.) piernikarze jako „wykonujący pieprzne ciastka”
Jako że piernik jest najstarszym rodzajem ciasta do dzisiaj produkowanym chcielibyśmy tą wystawą przybliżyć temat rozwoju piernikarskiego rzemiosła na Dolnym Śląsku i w regionie Jeleniej Góry na tle rozwoju piernikarstwa w Europie Środkowej, w tym w Polsce (na przykładzie historii toruńskiego piernikarstwa).
Chronologia wystawy obejmuje ponad 700 lat, zawierając się w szerokich ramach czasowych od XIII do XX w. Terytorialnie obejmie Śląsk, Górne Łużyce i Polskę, co umożliwi porównanie dolnośląskiego, w tym jeleniogórskiego, piernikarstwa z obszarem Europy Środkowej i obszarem Polski reprezentowanym przez „Świat toruńskiego piernika”.
Wystawa prezentowana jest w dwóch blokach tematycznych:
Blok pierwszy to „Historia piernikarskiego rzemiosła w Europie Środkowej i na Dolnym Śląsku” zaprezentowana dzięki „wędrującej” wystawie „Pierniki – Podróż do krainy zmysłów…przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej”, autorstwa Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego Haus Schlesien, w Königswinter wzbogacona licznymi obiektami muzealnymi W ramach tego bloku przedstawimy „Historię jeleniogórskiego piernikarstwa” wzbogaconą zabytkami z kolekcji Muzeum Karkonoskiego jak również oryginalnymi dokumentami związanymi z jeleniogórskimi piernikarzami z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.
Drugi blok to Historia toruńskiego piernika zaprezentowana przez „wędrującą” wystawę „Świat toruńskiego piernika”
Obie części wystawy przenikają się poprzez wspólne aranżacje oraz wspólną opowieść snutą na planszach dydaktycznych. Taka prezentacja tematu umożliwia ukazanie specyfiki piernikarstwa na Dolnym Śląsku, historycznie mocno odnoszącego się do rzemiosła piernikarskiego w Europie Środkowej, głównie w Niemczech, Austrii i Czechach oraz umożliwia porównanie jej ze specyfiką piernikarstwa toruńskiego (polskiego).
Wystawa „Historia piernikarskiego rzemiosła” jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Warsztaty zdobienia pierników – fotorelacja

1 grudnia 2022

W środę (30.11.) w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty zdobienia pierników złotem, które poprowadziła Pani Beata Pranke.

Na warsztatach gościliśmy zarówno dzieci z zerówki, jak i młodzież szkolną oraz licealną. Zdobienie pierników jadalnym i niejadalnym złotem (w postaci farb oraz specjalnego papieru), z poziomem trudności dostosowanym do poszczególnych grup wiekowych, przypadło wszystkim do gustu, a jego rezultatem były piernikowe arcydzieła, które uczestnicy zabrali do domu.

Warsztaty towarzyszą wystawie „Historia piernikarskiego rzemiosła”, która jest efektem realizacji przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze projektu o tym samym tytule, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Kierownik Oddziału Muzeum Historii i Militariów – Oferta Pracy.

1 grudnia 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Oddziału Muzeum Historii i Militariów
Miejsce pracy:
Oddział: Muzeum Historii i Militariów

Zakres obowiązków
Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
1. Pełna znajomość zagadnień dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej oraz znajomość przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
2. Kierownik nadzoruje bezpośrednio i odpowiada za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału.
3. Do zakresu czynności Kierownika Oddziału należy:
a) opracowywanie i wdrażanie procedur, zatwierdzanych przez Dyrektora, dotyczących funkcjonowania Oddziału,
b) odpowiedzialność za realizację zadań wyznaczonych dla Oddziału także w Strategii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
c) bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracownikami Oddziału:
organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, dyscypliny i bezpieczeństwa pracy, tajemnicy służbowej, instrukcji kancelaryjnej, terminowe przekazywanie akt do archiwum,
d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad budynkami, obiektami i ruchomościami Oddziału,
e) inicjowanie i kierowanie wszelkimi działaniami Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora, zmierzającymi do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową,
f) prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Oddziału, w porozumieniu z Dyrektorem i Główną Księgową Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
g) bezpośredni nadzór nad polityką gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów Oddziału, w uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów,
h) bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za działalność merytoryczną Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora Muzeum,
i) działanie zgodne ze Statutem Muzeum i zasadami kodeksu etyki zawodowej muzealnika ICOM,
j) gromadzenie zabytków związanych z historią wojskowości regionu, militariów z okresu I i II wojny światowej, umundurowania oraz dokumentów,
k) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej,
l) naukowe opracowywanie i publikacja materiałów związanych ze zbiorami Muzeum, katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach, artykuły i inne.

Nasze wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Co oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracęprzyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służą-ce do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Asystent Muzealny – Oferta Pracy.

30 listopada 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Asystent Muzealny
Miejsce pracy:
Oddział: Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie

Zakres obowiązków:
Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
a) Aktywny udział w pracach i realizacji zadań Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
b) Inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów pozostających w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
c) Oznakowywanie, pakowanie i magazynowanie obiektów pozostających w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
d) Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych.
e) Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów w magazynach i na wystawach.
f) Dbanie o prawidłowy stan wystaw stałych i czasowych ( estetyka)
g) Dbanie o prawidłowe przechowywanie wszystkich ksiąg i dokumentacji pozostałych w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
h) Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw.
i) Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypożyczeń eksponatów.
j) Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
k) Opracowywanie materiałów do publikacji o tematyce historycznej wydawanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
l) Prowadzenie lekcji, prelekcji itp.
m) Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowiązującego w muzeum wzoru ( kwartalnych , rocznych) i innych opracowań ( na polecenie kierownika oddziału, dyrektora lub głównego inwentaryzatora zbiorów.)
n) Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Oddziale Dom C. i G. Hauptmannów harmonogramem czasu pracy.
o) Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych.
p) Udział w przygotowywaniu wniosków i wystąpień o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością oddziału Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.

Nasze wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Co oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Przyjazne środowisko pracy
Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

Oprowadzanie Kuratorskie – Fotorelacja.

30 listopada 2022

W niedzielne południe (27.11. godz.12:00), odbyło się oprowadzanie kuratorskie po cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawie „Historia piernikarskiego rzemiosła”.
O ciekawostkach związanych z wystawą, piernikarstwem, jego historią oraz tradycjami zachowanymi w Polsce i na Dolnym Śląsku, opowiedziała kurator wystawy, kierownik Działu Etnologii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – Pani Katarzyna Szafrańska.
Dziękujemy za liczny udział w spotkaniu. O kolejnym oprowadzaniu kuratorskim po tej ciekawej i barwnej wystawie, będziemy informowali na bieżąco.

Wystawa „Historia piernikarskiego rzemiosła” jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź

Warsztaty Wyrobu Bibułowych Kwiatów – Fotorelacja.

30 listopada 2022

W niedzielę 27.11. odwiedzający nas młodzi goście mogli zasiąść przy dawnej Chacie Karkonoskiej i wziąć udział w warsztatach Wyrobu Bibułowych Kwiatów, prowadzonych przez Mistrzynię Tradycji – Panią Marię Kidę.

Twórczyni jest mistrzynią w dziedzinie sztuki wyrobu bibułowych kwiatów i dekoracyjnych „pająków” ze słomy, będących świąteczną ozdobą wnętrz.
Piękne, kolorowe kwiatowe kompozycje nie należą do najłatwiejszych w wykonaniu, ale młodzi artyści, którzy nas odwiedzili, dzielnie podjęli wyzwanie pod okiem Mistrzyni Tradycji.

Oprowadzanie Kuratorskie – Historia Piernikarskiego Rzemiosła.

26 listopada 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza, w dniu 27.11.2022 o godz. 12:00, na Oprowadzanie Kuratorskie po cieszącej się dużym zainteresowaniem wystawie pt. „Historia Piernikarskiego Rzemiosła”.
Spotkanie poprowadzi Katarzyna Szafrańska – kurator wystawy, kierownik Działu Etnologii Muzeum Karkonoskiego.

Informacje o wystawie:
Rozwój silnych ośrodków rzemiosła piernikarskiego przebiegał od średniowiecza równolegle w kilku ośrodkach w Europie Środkowej takich jak Norymberga w Niemczech, Pardubice w Czechach, w Toruniu w Ziemi Chełmińskiej a także na Śląsku z Wrocławiem i Świdnicą na czele gdzie jako pierwsi w Europie odnotowani są w dokumentach (1293r.) piernikarze jako „wykonujący pieprzne ciastka”
Jako że piernik jest najstarszym rodzajem ciasta do dzisiaj produkowanym chcielibyśmy tą wystawą przybliżyć temat rozwoju piernikarskiego rzemiosła na Dolnym Śląsku i w regionie Jeleniej Góry na tle rozwoju piernikarstwa w Europie Środkowej, w tym w Polsce (na przykładzie historii toruńskiego piernikarstwa).
Chronologia wystawy obejmuje ponad 700 lat, zawierając się w szerokich ramach czasowych od XIII do XX w. Terytorialnie obejmie Śląsk, Górne Łużyce i Polskę, co umożliwi porównanie dolnośląskiego, w tym jeleniogórskiego, piernikarstwa z obszarem Europy Środkowej i obszarem Polski reprezentowanym przez „Świat toruńskiego piernika”.
Wystawa zostanie zaprezentowana w dwóch blokach tematycznych:
Blok pierwszy to „Historia piernikarskiego rzemiosła w Europie Środkowej i na Dolnym Śląsku” zaprezentowana dzięki „wędrującej” wystawie „Pierniki – Podróż do krainy zmysłów…przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej”, autorstwa Centrum Dokumentacji i Informacji Krajoznawstwa Śląskiego Haus Schlesien, w Königswinter wzbogacona licznymi obiektami muzealnymi W ramach tego bloku przedstawimy „Historię jeleniogórskiego piernikarstwa” wzbogaconą zabytkami z kolekcji Muzeum Karkonoskiego jak również oryginalnymi dokumentami związanymi z jeleniogórskimi piernikarzami z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.
Drugi blok to Historia toruńskiego piernika zaprezentowana przez „wędrującą” wystawę „Świat toruńskiego piernika”
Obie części wystawy przenikają się poprzez wspólne aranżacje oraz wspólną opowieść snutą na planszach dydaktycznych. Taka prezentacja tematu umożliwia ukazanie specyfiki piernikarstwa na Dolnym Śląsku, historycznie mocno odnoszącego się do rzemiosła piernikarskiego w Europie Środkowej, głównie w Niemczech, Austrii i Czechach oraz umożliwia porównanie jej ze specyfiką piernikarstwa toruńskiego (polskiego).
Wystawa „Historia piernikarskiego rzemiosła” jest efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

Przemysław Wiater – Premiera Książki.

25 listopada 2022

W sobotę, 26 listopada o godz. 15:00, zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na premierę ostatniej książki Przemysława Wiatera pt. „Pionierzy nart u Ducha Gór” oraz spotkanie z wydawcą Reginą Chrześcijańską i redaktorem Arkadiuszem Lipinem.

Przemysław Wiater – zmarły 17 listopada 2020 roku dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ceniony regionalista, historyk sztuki, wybitny znawca i popularyzator odkrywania ciekawej, wielonarodowej i często tajemniczej historii regionu, o którym napisał wiele poczytnych publikacji, w swej ostatniej książce zgłębia historię początków narciarstwa w Karkonoszach.

W książce „Pionierzy nart u Ducha Gór” znajdziemy szczegółowe opisy i historię dawnego sprzętu i strojów narciarskich, tradycji związanej z nartami, technik jazdy. Autor opowiada również o pierwszych klubach narciarskich oraz wczesnych formach organizacji narciarstwa w Karkonoszach i górach Izerskich na tle Skandynawii, krajów Alpejskich i Tatr.

Warsztaty zdobienia pierników – fotorelacja.

25 listopada 2022

W środę, 23.11.2022, warsztaty dla grup zorganizowanych poprowadziła Pani Magdalena Topolanek – twórczyni piernikarni „Bardzkie Pierniki Fabryka”.

W warsztatach uczestniczyły zarówno grupy dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież szkoły średniej, jak i osoby dorosłe skupione w regionalnych stowarzyszeniach.
Artystyczna zabawa w zdobienie pierników trafiła w gusta wszystkich grup wiekowych, o czym świadczyć może pomysłowość i uśmiech uczestników warsztatów, widoczne na zdjęciach.

Warsztaty towarzyszą wystawie „Historia piernikarskiego rzemiosła”, która jest efektem realizacji przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze projektu o tym samym tytule, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

Szlak szkła

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera