Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Statut

Załącznik

do Uchwały Nr LIV/808/2006

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

W uzgodnieniu

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

S T A T U T

MUZEUM KARKONOSKIEGO

W JELENIEJ GÓRZE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Karkonoskie zwane dalej „Muzeum” jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą

w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 ze zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),

4) niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Muzeum jest Jelenia Góra.
 2. Muzeum prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

 1. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
 2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

& 4.

Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 36/PRM/98 i używa nazwy „muzeum rejestrowane”.

& 5.

Muzeum może używać pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku „Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze”.

& 6.

Muzeum posługuje się własnym znakiem firmowym przedstawiającym Ducha Gór wg XVI-wiecznej grafiki.

 

Rozdział II

Cel i zakres działalności

§ 7

 1. Celem działania Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.
 2. Cele określone w ust. 1 Muzeum realizuje przez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych,

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

3) przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo

i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,

4) zabezpieczenie i konserwowanie muzealiów,

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych,

6) prowadzenie działalności oświatowej,

7) udostępnienie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,

8) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności,

9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

& 8.

Muzeum gromadzi, inwentaryzuje, zabezpiecza i przechowuje przedmioty zabytkowe i artystyczne szczególnie związane z Jelenią Górą, Kotliną Jeleniogórską, Karkonoszami i Górami Izerskimi z zakresu: archeologii, etnografii, historii i sztuki we wszystkich ich przejawach, a także dokumentacje i księgozbiór z nimi związane.

§ 9

Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 10

 1. Muzeum zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, z obowiązującymi przepisami.
 3. W Muzeum utworzone jest stanowisko Zastępcy Dyrektora.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.

§ 11

 1. Dyrektor organizuje pracę Muzeum, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Muzeum.
 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 

1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,

2) tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 7 i 8 statutu oraz

regulaminie organizacyjnym,

3) zatwierdzanie planu działalności Muzeum.

§ 12

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 2. Rada Muzeum składa się z 9 osób.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 14

 1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Muzeum, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
 2. Muzeum działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów działalności zatwierdzonych przez Dyrektora, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją organizatora i innymi przychodami.
 3. Przychodami Muzeum są:

1) wpływy z prowadzonej działalności,

2) dotacje budżetowe,

3) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,

4) środki otrzymywane z innych źródeł.

 1. Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

§ 15

Muzeum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz

z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 16

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Statut Muzeum nadawany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.

POWRÓT