Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Biblioteka


Biblioteka Otwarta!
Od 1 lutego 2020 roku Biblioteka Muzealna zaprasza do wypożyczania książek, w każdy wtorek w godzinach 10:00 – 14:00.
Książki wydane współcześnie będzie można wypożyczyć na okres 1 miesiąca okazując dowód osobisty.
Zbiory unikatowe są nadal dostępne jedynie w czytelni Biblioteki.
Oferujemy szereg leksykonów, słowników, czasopism z zakresu takich dziedzin jak: historia sztuki, archeologia, architektura, regionalia, etnografia, grafika, rzeźba, heraldyka czy publikacje związane ze szklarstwem i szkłem szeroko pojętym.
Ponadto w naszej Bibliotece znajdziecie publikacje dotyczące poszczególnych artystów, zielniki, książki dotyczące rzemiosła artystycznego czy związane z przemysłem na Dolnym Śląsku.
W Bibliotece dostępny jest katalog tradycyjny (kartkowy) oraz częściowo elektroniczny. Tu skorzystacie z regionalnych czasopism czy książek dotyczących Ducha Gór.
Zapraszamy do Biblioteki Muzealnej!

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

obowiązujący osoby nie będące pracownikami Muzeum

 

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2020

Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

z dnia 15.01.2020 r.

 

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 • 1

Biblioteka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zwana dalej Biblioteką, jest księgozbiorem naukowym o charakterze specjalistycznym i służy przede wszystkim pracownikom Muzeum.

 

 • 2

Biblioteka realizuje następujące zadania:

 1. gromadzi, inwentaryzuje i kataloguje druki zwarte z dziedzin objętych statutową działalnością Muzeum i dziedzin pokrewnych,
 2. prowadzi wymianę wydawnictw muzealnych z muzeami krajowymi i zagranicznymi,
 3. zajmuje się wypożyczeniami międzybibliotecznymi na potrzeby pracowników Muzeum,
 4. udostępnia posiadany księgozbiór w czytelni, a także umożliwia wypożyczenie książek na zewnątrz również osobom nie będącym pracownikami Muzeum, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 3

Osoba korzystająca z Biblioteki zobowiązana jest do szczegółowego zapoznania się  z Regulaminem Biblioteki i jego ścisłego przestrzegania.

 

 

 1. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

 • 4

Biblioteka czynna jest we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

 • 5

Zbiory Biblioteki są dostępne na miejscu w czytelni dla osób powyżej 15 roku życia, natomiast wypożyczane na zewnątrz są osobom powyżej 18 roku życia.

 

 • 6

Zbiory Biblioteki są udostępniane po uprzedniej rejestracji czytelnika.

 

 • 7

Przy rejestracji do Biblioteki zgłaszający powinien:

 1. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego kierownik Biblioteki spisze niezbędne dane, podać swój numer telefonu, e-mail oraz wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem, podpisać ją,
 2. podać adres do korespondencji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w załączniku do niniejszego Regulaminu.

 • 8

Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.

 

 • 9

Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

 

 • 10

Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i opłat naliczonych za ich przetrzymanie.

 

 • 11

Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

 

 • 12

Konto czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego zobowiązanie zniszczone, pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

 

 • 13

Czytelnik Biblioteki ma prawo do:

 1. korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
 2. wypożyczania na zewnątrz książek na okres do 1 miesiąca.
 3. przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonych książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu. Jednocześnie Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia każdej książki, o ile istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.
 • 14

Ze zbiorów udostępnianych na miejscu można korzystać po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

 • 15

Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.

 

 • 16

Kierownik Biblioteki wypożycza książki wedle własnego uznania mając na uwadze bezpieczeństwo księgozbioru oraz zapotrzebowania pracowników Muzeum.

 

 • 17

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone pozycje.

 

 • 18

Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książek przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić kierownikowi biblioteki.

 

 • 19

Kierownik Biblioteki ma prawo nie wyrazić zgody na wypożyczenie książek cennych, znajdujących się w Bibliotece tylko w jednym egzemplarzu.

 

 • 20

Ze względu na wymogi konserwatorskie kierownik Biblioteki może odmówić udostępnienia, a także kopiowania niektórych pozycji. Pozycje sprzed 1945 roku nie podlegają wypożyczeniu.

 

 • 21

W uzasadnionych przypadkach wypożycza się poza czytelnię cenne materiały w celu ich kopiowania na podstawie pisemnej zgody dyrektora Muzeum.

 

 • 22

W przypadku kopiowania (także na terenie Biblioteki lub Muzeum) materiałów niepublikowanych, zawsze wymagana jest pisemna zgoda dyrektora Muzeum.

 

 • 23

Zamówienia na materiały i publikacje są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres biblioteka@muzeumkarkonoskie.pl lub telefonicznie pod nr 756455086 najpóźniej 1 dzień przed skorzystaniem z czytelni.

 

 • 24

Udostępnione materiały należy zwrócić nie później niż dziesięć minut przed zamknięciem czytelni.

 

 • Opłaty.

 

 • 25

Biblioteka może pobierać opłaty: za przetrzymanie wypożyczonych książek ponad termin określony Regulaminem, za usługi reprograficzne, tj. wydruki komputerowe, kserokopie, skany określone niniejszym Regulaminem.

 

 • 26

W przypadku przetrzymywania wypożyczonych książek ponad termin określony Regulaminem czytelnik otrzyma ponaglenie drogą mailową lub listownie, co wiąże się z naliczeniem kary za zwłokę w wysokości 20 zł / 1 ponaglenie wysłane w odstępie 2 tygodni.

 

 • 27

Po bezskutecznym ponagleniu czytelnika (co najmniej 2 ponaglenia) wypożyczoną pozycję uznaje się za zagubioną.

 

 • 28

W przypadku pozycji zagubionej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznej książki.

 

 • 29

Jeśli nie istnieje możliwość odkupienia zagubionej pozycji, czytelnik wnosi ekwiwalent w wysokości trzykrotnej aktualnej ceny rynkowej zagubionej pozycji.

 

 • 30

W przypadku braku możliwości wyceny zagubionej pozycji Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości od 150 do 700 zł za 1 pozycję (wysokość kwoty określa indywidualnie dyrektor Muzeum).

 

 • 31

Czytelnik pokrywa całkowity koszt naprawy, renowacji materiałów bibliotecznych przez siebie uszkodzonych.

 

 • 32

Usługi reprodukcyjne są wykonywane ściśle w ramach określonych przez prawo autorskie i prawa pokrewne i są odpłatne:

 1. wydruki komputerowe kolorowe – 2 zł/stronę A4,
 2. wydruki komputerowe czarno-białe – 0,80 zł/stronę A4,
 3. kserokopie – 0,40 zł/stronę A4,
 4. skany – 2 zł/stronę A4.

 

 • 33

Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych książek w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto czytelnika jest zablokowane, a ponadto w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w § 25-32 Biblioteka kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.

 

 • 34

Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.

 

 1. Postanowienia porządkowe.

 

 • 35

W obrębie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonu komórkowego w trybie włączonych dźwięków. W czytelni obowiązuje cisza.

 

 • 36

Okrycia wierzchnie, torby, plecaki itp. należy złożyć w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Jeśli czytelnik wnosi własne materiały powinien to zgłosić kierownikowi  Biblioteki.

 • 37

Czytelnik ma prawo, po uzyskaniu zgody kierownika Biblioteki, korzystać z własnego laptopa oraz aparatu fotograficznego bez flesza.

 

 • 38

Zabrania się wynoszenia materiałów będących własnością Biblioteki poza nią bez zgody kierownika Biblioteki.

 

 • 39

Czytelnik przed skorzystaniem ze zbiorów Biblioteki powinien wpisać się  do zeszytu odwiedzin.

 

 • 40

Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych i pozostałego mienia Biblioteki oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

 

 • 33

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 

 • 41

Kierownik biblioteki może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny. W takich wypadkach kierownik biblioteki ma prawo, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, wezwać czytelnika do opuszczenia Biblioteki.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 • 42

Dyrektor Muzeum ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę lub ograniczyć zakres jej pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

 

 • 43

Czytelnik, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz nie przestrzega zaleceń kierownika Biblioteki,  może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki na mocy postanowienia dyrektora Muzeum.

 

 • 44

W przypadkach nieprzewidzianych regulacjami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje dyrektor Muzeum zgodnie z  odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

 • 45

Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Muzeum.

 

 • 46

Niniejszy Regulamin Biblioteki jest wewnętrznym aktem normatywnym w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

 

Jelenia Góra, 15.01.2020 r.

 

Czytelnia czynna:

w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9.00 -€ 12.00

wtorki i czwartki od godz. 12.00 -€ 15.00

Prosimy o wcześniejszy anons telefoniczny pod numerem tel.: 75 75 234 65 oraz 75 64 550 86

lub poprzez pocztę e-mail: biblioteka@muzeumkarkonoskie.pl

Księgozbiór

Księgozbiór liczy 13 800 woluminów.

Udostępnianie księgozbioru odbywa się jedynie w czytelni biblioteki.

Publikacje w formie elektronicznej:

przewodnik historyczny część 01

przewodnik historyczny część 02

przewodnik historyczny część 03

przewodnik historyczny część 04

przewodnik historyczny część 05

Muzeum Karkonoskie_100 LAT_2014-03-29

Śląskie szkło barokowe.

 

 

Najbardziej interesujące pozycje w zbiorach:


Księgozbiór regionalny

Grundmann G. , Die Bethäuser und Bethauskirchen des Kreises Hirschberg, Breslau brw. [po 1916].
Grundmann G., Gruftkapellen des achtzehnes Jahrhunderts in Niederschlesien und der Oberlausitz, Strassburg 1916.
Grundmann G., Die Baumaeisterfamilie Frantz, Breslau 1937.
Hoser J.K.E., Das Riesengebirge in einer statisch-topographischen und pitteresken Űbersicht, Wien 1804.
Grundmann G., Die Geschichte der Glasmacherkunst im Hirschberger Tale, Leipzig 1927. Hensel J.D., Historyczno-topograficzny opis miasta Jelenia Góra”, tłum. T. Pryll. Jelenia Góra 2005. [również tekst oryginalny: Beschreibung der Stadt Hirschberg in Schlesien, Hirschberg 1797].
Herbst J.K., Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku do roku 1847[…], tłum. T. Pryll, Jelenia Góra 2007 [również tekst oryginalny Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien bis zum Jahre 1847, Hirschebrg 1849].
Jelenia Góra, red. Z. Kwaśny, Wrocław 1989.
Różycka E., Rozpędowski J., Jelenia Góra, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
Vogt M., „Ilustrowana kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku”, tłum. T. Pryll, Jelenia Góra 2008 [również tekst oryginalny Illustrierte Chronik der Stadt Hirschberg, Hirschberg 1876].
Lindner Th., Weltgeschichte – cz.I-IX, Stuttgart-Berlin 1901.
Buczyński M., Sztuka szkła, Bielsko-Biała 1998.
Schube Th., Flora von Schlesien, Breslau 1904.
Winkler W., Flora des Riesen- und Isergebirge, Warmbrunn 1881.
Die Kunst auf Glas zu machen und […], Rűrnberg 1779.
Dolina Zamków i ogrodów. Kotlina Jeleniogórska – wspólne dziedzictwo, Jelenia Góra 2001.
Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, Jelenia Góra 1999.

Agricola G., De re metallica libri XII, Jelenia Góra 2000.

Boniecki A., Herbarz Polski, t. I-XVI, Warszawa 1899.Czasopisma

„Der Wanderer im Riesengebirge” komplet, ostatni numer z kwietnia 1943
„Schlesien”. Illustrierte Zietschrift fűr die Pflege heimatlicher Kultur. Zietschrift des Kunstgewerbevereins fűr Breslau u.die Provintz Schlesien, Breslau und Kattowitz (lata 1907-1913).
“Schlesien – eine vierteljahresschrift fűr Kunst, Wissenschaft und Volkstum”, Wűrzburg (lata 1961-1987).
“Schlesien” – Zeitschrift fűr den Gesamtschlesischen Raum”, Breslau (lata1939-1943).
“Schlesische Monatshefte – Blätter fűr nationalsozialisische Kultur des deutschen Sűdostens”, Breslau (lata 1934 -1939).
„Schlesische Heimat ”(lata 1935-1941).
„Schlesische Heimats-Blätter”. Zeitschrift fűr schlesische Landes- und Volkskunde, Hirschberg (lata 1907-1910).
“Unsere Heimat – Jahrbuch fűr das Riesen-und Isergebirge, Hirschberg (lata 1937, 1940-1942).
„Rocznik Jeleniogórski” 1963-2008, komplet.
„Skarbiec Ducha Gór”1997-2008, komplet.
„Karkonosze” 1983-2009 (niekompletne roczniki).
„Der Bote aus dem Riesengebirge”, Hirschberg, 1824, 1836.


Przewodniki karkonoskie:

Műller E., Das Riese-Gebirge, 1868.
Patschovsky W., Fűrher durch das Riese- und Isergebirge, 1903.
Dressler D., Die schlesischen Gebirge 1935/36.
Kurzgefasster Führer durch das Museum des Riesengebirgsvereins, Hirschberg 1914.


Katalogi zbiorów i wystaw

Łukaszewicz P., Kozak A., Obrazy natury. Adolf Dressler i pejzażyści śląscy drugiej połowy XIX w., katalog wystawy, Wrocław 1997.
Malarstwo na szkle. XVII- i XVIII-wieczne ludowe malarstwo na szkle w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, oprac. H.Słomska, Jelenia Góra 2009.
Żelasko, S., Szkło Europejskie w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2006.
Żelasko S., Gräflich Schaffgotsch’sche Josephinenhűtte. Kunstglasfabrik in Schreiberhau Und Franz Pohl 1842-1900, Passau 2005.
Żelasko S., Huta Josephine. Secesja-Art Déco-Modernizm 1900-1950, Passau 2009 (również wersja w j. angielskim i niemieckim).
Podróże w czasie. Dawne widoki Śląska na grafikach z kolekcji Haselbacha, oprac. A. Marsch, Wrocław 2007.

Słowniki, leksykony i encyklopedie:

Thieme-Becker Allgemeines Lexikon der Bilden Kűnstler w 37 tomach, Leipzig.
Sauer, K. G. Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Kűnstler aller Zeiten und Vőlker, München – Leipzig.
Geschichte der Deutschen Kunst, 1919.
Słownik języka polskiego, Wilno 1861.
Meyers Konversation-Lexikon w 24 tomach, wydanych w latach 1902-1913.
Encyklopedia Powszechna, Encyklopedia Sztuki, Słownik języka polskiego, Słownik symboli etc.
Encyklopedja powszechna Ultima Thule, Warszawa 1937 r. t. 1-8.

POWRÓT

POLECAMY

Galeria jednego eksponatu

link do galeri jednego eksponatu
Witraż z alegorycznym przedstawieniem Triumfu Sławy, Włochy (?), poł. XVI w.; szkło, metal (ołów), wym. ø 29 cm, nr inw. MJG 875/s

Szlak szkła

Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu
Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu

Zapisz się do naszego newslettera

tło do zapisu na newslettera