Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Regulamin Zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

ul. Matejki 28

 1. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających:

          wtorek – niedziela 9.00 – 17.00

 1. Ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem muzeum.

 2. W poniedziałki muzeum nieczynne dla zwiedzających.

 3. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.
 4. Zwiedzanie jest odpłatne (bilet normalny, bilet ulgowy). Wysokość opłat oraz dzień bezpłatnego wejścia do muzeum określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania wystaw stałych i czasowych, organizowanych lekcjach muzealnych, koncertach, wykładach oraz cenach biletów znajdują się na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumkarkonoskie.pl).
 6. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika,
  – palenia tytoniu,

– spożywania napojów, posiłków, lodów,
– zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
– fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
– dotykania eksponatów,
– hałaśliwego zachowania się i biegania,

 1. Torby, plecaki, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 2. Wykonywanie filmów i fotografii na ekspozycji przedstawiających eksponaty w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody dyrektora Muzeum.
 3. Na ekspozycjach należy zachować szczególną ostrożność. W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników, pracowników obsługi i ochrony.

 

Osoby uprawnione do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek:

 1. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 2. osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 3. nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 4. osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

 5. kombatanci;

 6. dziennikarze;

 7. przewodnicy turystyczni.

Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów:

 1. osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 2. pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 4. posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305);
 5. dzieci do lat 7;
 6. osoby, które ukończyły 75 rok życia.

 

 

Gabriela Zawiła

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego

w Jeleniej Górze

 

POWRÓT