Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Regulamin Zwiedzania

                                           Regulamin zwiedzania

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii COVID-19

     • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii (zwany dalej Regulaminem tymczasowym) określa szczególne zasady zwiedzania muzeum w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym, jak też pracownikom muzeum.
 2. Regulamin tymczasowy obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 r. do odwołania. Konieczne zmiany zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju.
 3. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dniach i godzinach obowiązujących w okresie zimowym, opublikowanych na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego i stronach oddziałów. Wstęp ostatnich zwiedzających odbywa się na godzinę przed zamknięciem Muzeum – siedziba główna i na pół godziny przed zamknięciem – oddziały. 
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania w celu usprawnienia obsługi ruchu turystycznego. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronach internetowych muzeum i oddziałów.

 

     • 2 Sprzedaż biletów
 1. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa: osłona kasy, maski lub przyłbice ochronne i środki dezynfekujące.
 2. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względów bezpieczeństwa, w celu ograniczenia liczby zwiedzających znajdujących się na terenie muzeum.

 

   • 3 Zasady przebywania zwiedzających w muzeum
 1. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.
 2. W obiekcie może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób, rozmieszczonych po dwie na salach wystawowych  –  obowiązuje limit  1 os./15m2, tj.:

– Gmach główny w Jeleniej Górze  do 35 osób z rozbiciem na sale,

– Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie – do 12 osób,

– Muzeum Historii i Militariów – wystawa plenerowa bez ograniczeń,

– Zamek Bolków – wystawa stała – do 4 osób, plener – bez ograniczeń.

 1. Odwołane są wszelkie imprezy, spotkania, prelekcje, oprowadzenie grup turystycznych.
 2. Programy edukacyjne mogą być wdrażane dla mniejszych grup rodzinnych, z zachowaniem wymaganych odległości lub odbywać się na wolnym powietrzu,                      z zachowaniem bezpiecznych odległości.
 3. Na terenie Muzeum mogą przebywać dorośli, młodzież powyżej 13 roku życia, dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne (np. wnętrze Chaty Karkonoskiej).
 5. W siedzibie głównej ze względów bezpieczeństwa wyłącza się z użytkowania urządzenia z ekranami dotykowymi i słuchawki.
 6. Zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos.
 7. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy obowiązkowo zastosować na dłonie.
 8. Korzystanie z szatni możliwe jest w warunkach reżimu sanitarnego.
 9. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, pikników, targów, przeglądów, konferencji naukowych, itd.) odbywa się wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
 10. Kontynuowane jest udostępnianie zbiorów online i rozwijania oferty muzealnej w tym zakresie.
     • 4 Postanowienia końcowe
 1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu tymczasowego.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu tymczasowego stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Muzeum. Osobie, która została wyproszona z terenu Muzeum w skutek nieprzestrzegania Regulaminu tymczasowego nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można składać w sekretariacie Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl

 

Regulamin Zwiedzania
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ul. Matejki 28
(ujednolicony dnia 13.03.2020r.)

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu, zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających
  od 01.10 do 30.03
  wtorek – niedziela 9:00 – 16:00
  od 01.04 do 30.09
  wtorek – niedziela 9:00 – 17:00
  Ostatnie wejście odbywa się na godzinę przed zamknięciem muzeum.
 3. W poniedziałki muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
 4. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.
 5. Zwiedzanie jest odpłatne (bilet normalny, bilet ulgowy). Wysokość opłat oraz dzień bezpłatnego wejścia do muzeum określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania wystaw stałych i czasowych, organizowanych lekcjach muzealnych, koncertach, wykładach oraz cenach biletów znajdują się na stronie internetowej Muzeum (www.muzeumkarkonoskie.pl).
 7. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  – wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
  – wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika,
  – palenia tytoniu,
  – spożywania napojów, posiłków, lodów,
  – zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
  – fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
  – dotykania eksponatów,
  – hałaśliwego zachowania się i biegania,
 8. Torby, plecaki, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
 9. Wykonywanie filmów i fotografii na ekspozycji przedstawiających eksponaty w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody dyrektora Muzeum.
 10. Na ekspozycjach należy zachować szczególną ostrożność. W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników, pracowników obsługi i ochrony.

Osoby uprawnione do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek:

 1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 4. Osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
 5. Kombatanci

Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów:

 1. Osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 2. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
 3. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 4. Posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305).
 5. Dzieci do lat 7.
 6. Osoby, które ukończyły 75 rok życia, oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych.
 7. Dziennikarze
 8. Przewodnicy turystyczni.

Bożena Danielska
p.o. Dyrektora Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, 13.03.2020r.

POWRÓT