Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Regulamin Zwiedzania

                                           Regulamin zwiedzania

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii COVID-19

     • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zwiedzania Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w okresie epidemii (zwany dalej Regulaminem tymczasowym) określa szczególne zasady zwiedzania muzeum w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zwiedzającym, jak też pracownikom muzeum.
 2. Regulamin tymczasowy obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 r. do odwołania. Konieczne zmiany zasad bezpieczeństwa będą wprowadzane w formie aneksów, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na terenie kraju.
 3. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w dniach i godzinach obowiązujących w okresie zimowym, opublikowanych na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego i stronach oddziałów. Wstęp ostatnich zwiedzających odbywa się na godzinę przed zamknięciem Muzeum – siedziba główna i na pół godziny przed zamknięciem – oddziały. 
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany godzin zwiedzania w celu usprawnienia obsługi ruchu turystycznego. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronach internetowych muzeum i oddziałów.
     • 2 Sprzedaż biletów
 1. Sprzedaż biletów odbywa się z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa: osłona kasy, maski lub przyłbice ochronne i środki dezynfekujące.
 2. Sprzedaż biletów może być czasowo wstrzymana ze względów bezpieczeństwa, w celu ograniczenia liczby zwiedzających znajdujących się na terenie muzeum.
   • 3 Zasady przebywania zwiedzających w muzeum
 1. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany.
 2. W obiekcie może przebywać jednocześnie ograniczona liczba osób, rozmieszczonych po dwie na salach wystawowych  –  obowiązuje limit  1 os./15m2, tj.:

– Gmach główny w Jeleniej Górze  do 35 osób z rozbiciem na sale,

– Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie – do 12 osób,

– Muzeum Historii i Militariów – wystawa plenerowa bez ograniczeń,

– Zamek Bolków – wystawa stała – do 4 osób, plener – bez ograniczeń.

 1. Odwołane są wszelkie imprezy, spotkania, prelekcje, oprowadzenie grup turystycznych.
 2. Programy edukacyjne mogą być wdrażane dla mniejszych grup rodzinnych, z zachowaniem wymaganych odległości lub odbywać się na wolnym powietrzu,                      z zachowaniem bezpiecznych odległości.
 3. Na terenie Muzeum mogą przebywać dorośli, młodzież powyżej 13 roku życia, dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Muzeum ze względów bezpieczeństwa wyłącza z użytkowania niektóre przestrzenie ekspozycyjne (np. wnętrze Chaty Karkonoskiej).
 5. W siedzibie głównej ze względów bezpieczeństwa wyłącza się z użytkowania urządzenia z ekranami dotykowymi i słuchawki.
 6. Zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek zasłonić usta i nos.
 7. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy obowiązkowo zastosować na dłonie.
 8. Korzystanie z szatni możliwe jest w warunkach reżimu sanitarnego.
 9. Organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, pikników, targów, przeglądów, konferencji naukowych, itd.) odbywa się wyłącznie pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.
 10. Kontynuowane jest udostępnianie zbiorów online i rozwijania oferty muzealnej w tym zakresie.
     • 4 Postanowienia końcowe
 1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu tymczasowego.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu tymczasowego stanowi podstawę do wyproszenia z terenu Muzeum. Osobie, która została wyproszona z terenu Muzeum w skutek nieprzestrzegania Regulaminu tymczasowego nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można składać w sekretariacie Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumkarkonoskie.pl

Regulamin Zwiedzania
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ul. Matejki 28
(ujednolicony dnia 07.03.2022 r.)

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu, zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających
  od 1 października do 30 marca
  wtorek – niedziela 9:00 – 16:00
  od 1 kwietnia do 30 września
  wtorek – niedziela 9:00 – 17:00
  Ostatnie wejście możliwe jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum.
 3. W poniedziałki muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
 4. Dniem bezpłatnego wstępu na wystawy stałe jest środa.
 5. Dzień bezpłatnego wstępu nie dotyczy wystaw czasowych.
 6. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie oraz w zorganizowanych grupach.
 7. Dzieci do lat 12 oraz młodzież szkolna w grupach mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką dorosłych.
 8. Cennik oraz informacje na temat przysługujących zniżek, szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, ekspozycji stałych, wystaw czasowych, oferty przewodnickiej, edukacyjnej i innych dostępne są dla zwiedzających w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej (www.muzeumkarkonoskie.pl)
 9. Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum oraz osoby uprawnione
  do nabycia biletu ulgowego określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.
 10. Warunkiem zwiedzania wystaw jest zakup biletu lub ujęcie w ewidencji bezpłatnych wejść.
 11. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  • wnoszenia broni oraz materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, żrących, toksycznych i innych mogących stanowić zagrożenie),
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika,
  • palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
  • konsumpcji napojów, żywności oraz używek,
  • wstępu po spożyciu alkoholu oraz innych substancji odurzających,
  • fotografowania i filmowania z użyciem lampy błyskowej,
  • dotykania eksponatów oraz elementów wystroju wystaw,
  • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 12. Na terenie Muzeum obowiązują następujące nakazy:
  • stosowania się do zaleceń pracowników Muzeum,
  • pozostawiania rowerów na stojaku przed budynkiem na własną odpowiedzialność,
  • pozostawienia toreb, plecaków, walizek itp., parasoli oraz okrycia wierzchniego w szatni,
  • na salach wystawowych należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 13. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
 14. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 15. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
  • wykonywanie filmów i fotografii ekspozycji oraz budynku w celach komercyjnych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej (w tym akwizycji),
  • organizowanie akcji reklamowych, promocyjnych i innych.
 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”:
  a) administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
  b) dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, a także innych osób przebywających na terenie Muzeum,
  c) dane osobowe zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
  d) dane osobowe zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 50 dni/do nadpisania,
  e) w odniesieniu do danych osobowych zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  Zwiedzający posiada:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących zwiedzającego;
  b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO;
  Zwiedzającemu nie przysługuje:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Julita Izabela Zaprucka
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, 07.03.2022 r.

POWRÓT