strona główna |cyfrowe muzeum |obrazy na szkle : 100 lat muzeum

100 lat muzeum


Rozstrzygnięcie konkursów

 

Protokół rozstrzygnięcia konkursu plastycznego ,,Moja rodzina"

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ,,MOJA RODZINA"

Protokół rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego ,,Moja przygoda z muzeum"

 

 

Projekt „My Jeleniogórzanie. Jubileusz 100-lecia Museum RGV – Muzeum Karkonoskiego“

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyły się obchody Jubileuszu 100-lecia gmachu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Uroczystościom towarzyszyła sesja naukowa, podczas której referaty na temat roli i znaczenia jeleniogórskiego Muzeum dla rozwoju turystyki na początku XX wieku i obecnie, wygłosili polscy i niemieccy referenci, nastąpiło uroczyste odsłonięcie upamiętniającego Jubileusz kamienia, wykonano pamiątkową fotografię oraz otwarto wystawę pn. „My Jeleniogórzanie. Jubileusz 100-lecia Museum RGV – Muzeum Karkonoskiego”, która będzie udostępniona dla zwiedzających Muzeum do 30.06.2014 r. Wystawie współtowarzyszyły wydawnictwa w postaci polsko-niemiecko-angielskiej publikacji książkowej ukazującej historię Muzeum oraz polsko-niemiecka gazeta zawierająca artykuły o Muzeum, które ukazały się w prasie minionym 100-leciu. W ramach uroczystości odbyły się również konkursy, pokazy i warsztaty.

 

Setna rocznica oddania do użytku Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego jest ważnym wydarzeniem w dziedzinie kultury dla polsko-niemieckiego pogranicza. Obecnie Muzeum Karkonoskie kontynuuje cele założone przed 100 laty przez Towarzystwo Karkonoskie. Muzeum Karkonoskie powstało dzięki pasji i zaangażowaniu wielu osób.

 

Uroczystości Jubileuszu 100-lecia gmachu Muzeum są realizowane w ramach projektu pn.: „My Jeleniogórzanie. Jubileusz 100-lecia Museum RGV – Muzeum Karkonoskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, a także ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego i Miasta Jelenia Góra.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Bogdana Zdrojewskiego,

Konsula Generalnego Republiki Niemiec – Pana dr Gotfrieda Zeitza,

Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Radosława Mołonia,

Prezydenta Miasta Jelenia Góra – Pana Marcina Zawiły.

Galeria zdjęć

 


 

 

 

 

Projekt „My Jeleniogórzanie. Jubileusz 100-lecia Museum RGV – Muzeum Karkonoskiego“

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

 

Opis projektu

Projekt zakłada organizację wystawy pn.: "My Jeleniogórzanie. 100 lecie Museum RGV - Muzeum Karkonoskie" poświęconej budowie gmachu, historii muzeum, które należy do wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Niemiec. Wystawa będzie miała charakter jubileuszowy, towarzyszyć jej będzie polsko-niemiecka sesja naukową z udziałem 4 referentów niemieckich i 6 polskich. Wśród tematów zaplanowanych na sesję znajdzie się m.in.: rola i znaczenie jeleniogórskiego Muzeum dla rozwoju turystyki na początku XX wieku i obecnie. Ponadto w projekcie planuje się również realizację konkursów, warsztatów, spotkań odnoszących się do tematu wystawy.

 

14.04.2014 roku przypada 100 rocznica oddania do użytku Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego. Jubileusz jest ważnym wydarzeniem w dziedzinie kultury dla polsko-niemieckiego pogranicza. Obecnie Muzeum Karkonoskie kontynuuje cele założone przed 100 laty przez Towarzystwo Karkonoskie, które w dalszym ciągu działa w Niemczech, w Goerlitz. Muzeum Karkonoskie powstało dzięki pasji i zaangażowaniu wielu osób, cele Towarzystwa od zakończenia II wojny i są nieprzerwanie realizowane i rozwijane. Działania projektowe - wystawa i sesja naukowa mają za zadanie zaprezentować 100-letnią historię muzeum i ludzi, ale również określić rolę Muzeum w czasie teraźniejszym i jego znaczenie dla rozwoju turystyki na śląsko-saksońskim pograniczu.

 

Projekt jest realizowany przy udziale niemieckiego partnera: Schlesises Museum w Goerlitz.

 

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa oraz środków własnych Muzeum Karkonoskiego.

Projekt uzyskał również prefinansowanie wydatków z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w części dotyczącej środków Unii Europejskiej.

 

Całkowite koszty kwalifikowalne: 17 225,00 euro

Dofinansowanie z EFRR: 14 641,25 euro

Pozostałe środki publiczne: 1 722,50 euro

w tym środki własne Muzeum: 861,25 euro

 

Cel projektu

Projekt ma na celu przybliżenie ważnego, wspólnego dla Polaków i Niemców fragmentu historii, poprzez wystawę poświęconą stuletniej historii Muzeum Karkonoskiego, a także sylwetkom osób (tak Niemcom jak i Polakom) zaangażowanych w życie społeczne Jeleniej Góry na przestrzeni trzech wieków. Na ekspozycji znajdą się zabytki związane z budową muzeum w 1914 r., pierwsze zabytki ze zbiorów RGV, dokumentacja wystaw, dokumentacja działań RGV oraz powojenna historia Muzeum. Muzeum tworzyli ludzie, pasjonaci, których sylwetki zostaną zaprezentowane w części "My Jeleniogórzanie". Będą to portrety Polaków i Niemców, mieszczan, burmistrzów, ludzi kultury, społeczników, osób które budowały Muzeum i tworzyły kolekcje. Wystawie towarzyszyć będzie polsko-niemiecko-angielskie wydawnictwo zawierające historię Muzeum oraz polsko-niemiecka gazeta z informacjami o Muzeum, które ukazały się w prasie minionym 100-leciu. W dniu otwarcia wystawy odbędzie się polsko-niemiecka sesja naukowa na której polscy i niemieccy referenci wygłoszą referaty na temat historii i roli Muzeum w przestrzeni turystyczno- kulturowej. Sesja skierowana jest do muzealników, przewodników, historyków, pasjonatów historii, regionalistów z Niemiec i Polski (ok. 50 osób). Wystawa zostanie zaaranżowana przez plastyka, w tym oprawa graficzna, stelaże, wydruki. Elementami wystawy będą również filmy, prezentacje multimedialne, materiały edukacyjne. Aby zachęcić mieszkańców Jeleniej Góry i dlaj pogranicza polsko-niemieckiego do uczestnictwa w tym jubileuszu, planujemy przeprowadzenie dwóch konkursów: 1. plastyczno-literacki pn. "Moja rodzina", poświęcony jeleniogórzanom, 2. fotograficzny pn. "Moja przygoda z muzeum". W konkursach mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat bez względu na narodowość. Informacja o konkursach upubliczniona zostanie na stronach internetowych partnerów projektowych.

 

Rezultaty projektu

1. polsko-niemiecka sesja naukowa - 1
2. liczba uczestników bezpośrednich - 50 (20 z N, 30 z PL, w tym referenci 4 z N, 6 z PL),
3. liczba uczestników pośrednich (odwiedzający wystawę) - ok. 1200 osób (200 z N, 1000 z PL),
4. publikacja o historii Muzeum - 700 egzemplarzy,
5. wydarzenie promowane będzie przez polsko-niemiecką gazetę w nakładzie - 6000 egzemplarzy.

 

Wspólne planowanie

Partnerzy projektowi zajmują się historią polsko-niemieckiego pogranicza. Jubileusz 100-lecia Muzeum Karkonoskiego jest ważnym wydarzeniem dla obu partnerów, w związku z tym od kilku lat podczas wspólnych spotkań (kilka w ciągu roku) zastanawiano się wspólnie nad formą uczczenia tego jubileuszu. Na etapie planowania projektu dyskutowano o m.in. formie i zakresie planowanego przedsięwzięcia.

 

Wspólna realizacja

Wspólnie ustalone zostaną kwestie dotyczące m.in. sposobu promocji projektu, koncepcji wystawy oraz wyboru eksponatów. Partnerzy projektowi wspólnie ustalą tematy referatów na sesję naukową oraz wskażą referentów. Partnerzy projektowi będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach związanych z wystawą (otwarcie wystawy), z sesją naukową, konkursami itd. Odpowiedzialni będą za aktywne promowanie projektu na stronach internetowych swoich instytucji.

 

Wspólny personel

Partnerzy projektowi wskażą osoby (pracowników swoich instytucji), które tworzyć będą zespół projektowy odpowiedzialny za prawidłowe wdrażanie projektu i prawidłową realizację działań projektowych po obu stronach granicy.

 

Wsparcie identyfikacji społeczeństwa ze wspólnym obszarem przygranicznym

Muzeum Karkonoskie zostało wybudowane przez Towarzystwo RGV. Do roku 1945 roku z Muzeum utożsamiali się niemieccy mieszkańcy Jeleniej Góry, obecnie trzy czwarte zbiorów Muzeum to niemiecka spuścizna kulturowa ważna dla historii Niemiec i stanowiące wspólne dziedzictwo kulturowe. Historia Muzeum, a także osób zaangażowanych w jego budowę stanowi ważny element historii dla obu narodów.

 

Poprawa transgranicznej informacji, komunikacji i współpracy pomiędzy obywatelami, stowarzyszeniami i urzędami we wspólnym obszarze wsparcia

Wystawa jubileuszowa oraz sesja naukowa jest kolejnym realizowanym przez obu partnerów projektem, poszerzającym wiedzę na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego i przedstawiającym najnowszy stan wiedzy, istotny dla obu narodów. Materiały i oprawa wystawy opracowane zostaną w języku polskim i niemieckim. W wyniku realizacji projektu wiedza ta stanie się ogólnie dostępna (wystawę, materiały drukowane). W konferencji wezmą udział naukowcy polscy i niemieccy. Referatów wysłucha około 50 osób, w tym goście z Niemiec. Materiały towarzyszące wystawie będą drukowane w języku polskim i niemieckim i dystrybuowane w siedzibach obu partnerów projektowych. Podczas realizacji projektu współpracować ze sobą będą muzealnicy, naukowcy, regionaliści ze strony polskiej i niemieckiej.

 

Transgraniczne działania promocyjne dla wspólnego obszaru przygranicznego

Partnerzy projektowi będą informować o realizacji i przebiegu działań projektowych na stronach internetowych swoich instytucji. Wystawie towarzyszyć będą materiały drukowane (dystrybucja po obu stronach granicy):

- gazeta w języku polskim i niemieckim - 6000 egzemplarzy

- informacje o wystawie i sesji w prasie regionalnej, telewizji i radio.

Wszystkie materiały, plakaty zawierać będą informację wymagane informacje o źródłach współfinansowania oraz logotypy. Sala wystawowa oraz miejsce, w którym odbywać się będzie sesja oznakowane będą zgodnie z wymogami.

 

Wspólne, trwałe wykorzystanie rezultatów projektu po obu stronach granicy lub umocnienie i/lub kontynuacja współpracy po zakończeniu wspierania

Partnerzy projektowi realizują kolejny projekt dotyczący przybliżenia wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowego regionu. Wystawie towarzyszy publikacja - historia Muzeum, która wpłynie na poszerzenie wiedzy na temat Muzeum RGV i Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze. W przygotowaniu wystawy i sesji będą brali udział polscy i niemieccy naukowcy, członkowie Towarzystwa RGV, współpraca przy projekcie zacieśni dotychczasową współpracę.

 

Elementy innowacyjne projektu oraz korzyści wynikające z realizacji projektu w odniesieniu do poprawy współpracy transgranicznej

Wystawa i sesja przedstawią wysiłek i wielkie zaangażowanie społeczne dwóch społeczności na przestrzeni 100 lat dla osiągnięcia jednego celu - budowy, rozbudowy, stworzenia kolekcji muzealnych Muzeum Karkonoskiego. Organizatorom wystawy zależy na zaangażowaniu społecznym mieszkańców pogranicza, rozbudzeniu poczucia związku z miejscem, dumy z posiadania Muzeum. Innowacyjność w projekcie polega na zaangażowaniu szeregu metod poprzez wystawę historyczną, prezentację portretów historycznych i współczesnych, sesję naukową – rola muzeum w turystyce, wydawnictwa, filmy, prezentacje, konkursy.

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 5550