Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Kierownik Oddziału Muzeum Historii i Militariów – Oferta Pracy.


1 grudnia 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Oddziału Muzeum Historii i Militariów
Miejsce pracy:
Oddział: Muzeum Historii i Militariów

Zakres obowiązków
Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
1. Pełna znajomość zagadnień dotyczących obszaru działania komórki organizacyjnej oraz znajomość przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
2. Kierownik nadzoruje bezpośrednio i odpowiada za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Oddziału.
3. Do zakresu czynności Kierownika Oddziału należy:
a) opracowywanie i wdrażanie procedur, zatwierdzanych przez Dyrektora, dotyczących funkcjonowania Oddziału,
b) odpowiedzialność za realizację zadań wyznaczonych dla Oddziału także w Strategii Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
c) bezpośredni nadzór nad wszystkimi pracownikami Oddziału:
organizowanie pracy podległych pracowników, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, dyscypliny i bezpieczeństwa pracy, tajemnicy służbowej, instrukcji kancelaryjnej, terminowe przekazywanie akt do archiwum,
d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad budynkami, obiektami i ruchomościami Oddziału,
e) inicjowanie i kierowanie wszelkimi działaniami Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora, zmierzającymi do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność statutową,
f) prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Oddziału, w porozumieniu z Dyrektorem i Główną Księgową Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
g) bezpośredni nadzór nad polityką gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów Oddziału, w uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum i Głównym Inwentaryzatorem Zbiorów,
h) bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za działalność merytoryczną Oddziału, po uzgodnieniu i akceptacji Dyrektora Muzeum,
i) działanie zgodne ze Statutem Muzeum i zasadami kodeksu etyki zawodowej muzealnika ICOM,
j) gromadzenie zabytków związanych z historią wojskowości regionu, militariów z okresu I i II wojny światowej, umundurowania oraz dokumentów,
k) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i naukowej,
l) naukowe opracowywanie i publikacja materiałów związanych ze zbiorami Muzeum, katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach, artykuły i inne.

Nasze wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Co oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracęprzyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służą-ce do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

POWRÓT