strona główna |: dla zwiedzających | regulamin zwiedzania

regulamin zwiedzania


Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
ul. Matejki 28


1. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających:
- w okresie od 1 maja do 30 września:
wtorek - niedziela 9.00 – 17.00

- w od 1 października do 30 kwietnia
wtorek – piątek w godz. 9.00 – 16.00
sobota – niedziela 9.00 – 17.00


2. Ostatnie wejście na pół godziny przed zamknięciem muzeum.
3. W poniedziałki muzeum nieczynne dla zwiedzających.
4. Ekspozycje  można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach z przewodnikiem.
5. Zwiedzanie jest odpłatne (bilet normalny, bilet ulgowy). Wysokość opłat oraz dzień bezpłatnego wejścia do muzeum określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.
6. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania wystaw stałych i czasowych, organizowanych lekcjach muzealnych, koncertach, wykładach oraz cenach biletów zamieszczane są w gablotach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do muzeum, w kasie biletowej, oraz na stronie internetowej muzeum.
7. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
- wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
- wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączen
iem psa przewodnika,
- palenia tytoniu,
- spożywania napojów, posiłków, lodów,
- zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
- fotografowania z użyciem statywu,
- fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
- dotykania eksponatów,
- hałaśliwego zachowania się i biegania,
- ślizgania się po podłogach.
8. Torby, plecaki, walizki, parasole oraz okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.


9. Wykonywanie filmów i fotografii na ekspozycji przedstawiających eksponaty w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

10. Na ekspozycjach należy zachować szczególną ostrożność. W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników, pracowników obsługi i ochrony.


Osoby uprawnione do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego wiek:
1. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. osoby powyżej 65 roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3. nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo – wychowawczych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo – wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4. osoby fizyczne odznaczone „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5. kombatanci;
6. dziennikarze;
7. przewodnicy turystyczni.


Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów:

1. osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2. pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3. członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4. posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52 poz. 305);

5. dzieci do lat 7;

6. osoby, które ukończyły 75 rok życia.


Gabriela Zawiła
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 5146