strona główna |: edukacja | oferta dla szkół średnich, studentów i osób dorosłych

oferta dla szkół średnich, studentów i osób dorosłych


LEKCJE MUZEALNE


Prezentujemy Państwu ofertę warsztatowo - edukacyjną na rok 2014/15r., skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży ponadgimnazjalnej oraz osób dorosłych.

Zajęcia zostały opracowana z myślą uatrakcyjnienia pobytu w Muzeum w celu zdobycia wiedzy 
w miłej i przyjemnej atmosferze. Nasze lekcje oraz zajęcia warsztatowe, nawiązują do wystaw stałych i czasowych prezentowanych w Muzeum.

Omawiamy również tematy związane z historią, kulturą i tradycjami naszego regionu, poprzez lekcje prowadzone na wystawach stałych, czasowych lub na sali oświatowej w formie prezentacji multimedialnej. Muzeum Karkonoskie oferuje młodzieży szkolnej możliwość poznania nie tylko historii regionu, ale także współczesności poprzez kontakt z ciekawymi ludźmi, ich twórczością 
lub działalnością.

Dodatkowo przygotowaliśmy warsztaty związane z Świętami Bożego Narodzenia – malowanie bombek, Świąt Wielkanocnych – zdobienie pisanek metoda batikową.

Jesteśmy otwarci również na dostosowanie swoich zajęć (warsztatów, lekcji, prelekcji, wycieczek edukacyjnych, wykładów specjalistycznych) do podstawy programowej.

 

 

Cele:

1)Rozbudzanie zainteresowania regionem, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych i etnologicznych

2) Rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu

3) Kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy

4) Zachęcanie do aktywności poznawczej, poszukiwania, eksperymentowania

5) Rozwijanie wyobraźni, fantazji

6) Rozwijanie umiejętności wyrażanie siebie w twórczej ekspresji plastycznej, ruchowej i językowej

 

Celem zapoznania się z naszymi aktualnościami zapraszamy na naszą stronę internetową  www.muzeumkarkonoskie.pl.

Koszt lekcji 4 zł. od osoby

Jeżeli mają Państwo pytania, uwagi lub życzenia bardzo prosimy o kontakt telefoniczny: 756455078 (Dział Oświatowy), 757523465 (Sekretariat)

 

Propozycje lekcji:

1. Dawne hutnictwo szkła w Karkonoszach i Górach Izerskich. Pokaz multimedialny: historia szkła na pograniczu karkonosko-izerskim ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza 
oraz wyniki badań archeologicznych na stanowiskach hutniczych: Piechowice Cicha Dolina, Chromiec.

2. Początki Jeleniej Góry w świetle źródeł archeologicznych. Pokaz multimedialny prezentujący wyniki badań archeologicznych związanych z najdawniejszymi dziejami Jeleniej Góry, proces powstawania i rozwoju miasta w okresie średniowiecza oraz najciekawsze znaleziska archeologiczne. Możliwość zorganizowania po mieście ze szczególnym uwzględnieniem miejsc interesujących pod względem archeologicznym (Wzgórze Krzywoustego , Stare Miasto).

3. Najciekawsze odkrycia archeologiczne regionu jeleniogórskiego w ostatnich latach. Pokaz multimedialny- prezentacja stanowisk archeologicznych regionu jeleniogórskiego, badanych 
w ostatnich latach, przybliżenie metodyki badań, najciekawszych znalezisk oraz ich znaczenie
dla poznania najwcześniejszej historii regionu.

4. Civitates principales- główne ośrodki władzy w państwie wczesnopiastowskim. Pokaz multimedialny prezentujący aktualny stan wiedzy o najstarszych stolicach i ośrodkach władzy w Polsce (Kraków, Wrocław, Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki) na podstawie wyników badań archeologicznych.

5. Militaria archeologiczne w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego. Pokaz multimedialny - prezentacja dawnego uzbrojenia, pochodzącego z badań archeologicznych, znajdującego się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Karkonoskiego.

6. Ludowe malarstwo na szkle. Lekcje poświęcone jednemu z najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze ludowej na Dolnym Śląsku od końca XVIII do końca XIX w. (powstanie, rozwój, zanik, ikonografia, regiony, warsztaty).

7. Historia dolnośląskiego stroju (2 poł. XVIII – pocz. XX w.). W czasie lekcji słuchacze dowiedzą się czym różni się strój od ubioru, co to jest strój ludowy. Na bazie ilustracji, map i obiektów zachowanych w naszych zbiorach prowadzący przedstawi skomplikowaną historię powstania stroju dolnośląskiego, jego zróżnicowanie regionalne i religijne. Dodatkowo w formie uzupełnienia wykładu słuchacze będą mogli na wystawie stałej oglądnąć wyeksponowane elementy odświętnego ubioru kobiecego i męskiego. 
8. Zapomniane rzemiosła W czasie lekcji omówione zostaną wybrane rzemiosła  wiejskie: bednarstwo, kołodziejstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo, tkactwo lnu oraz specyficzne dla naszego regionu, takie jak: zdobnictwo szkła( szliferstwo, malowanie, wyrób koralików ). 
Do wyboru, do przedstawienia 1 lub 2 rzemiosła na jednej lekcji(45 min) lub wszystkie na dłuższym wykładzie.

9. W karkonoskiej chałupie. Tradycyjne rozplanowanie i wyposażenie chałupy wiejskiej 
oraz omówienie tradycyjnych zajęć domowych ludności wiejskiej w regionie jeleniogórskim: plecionkarstwo, snycerstwo, wyrób pojemników z kory, wyrób gontów, wyrób masła, serów, pieczenie chleba, pranie, gotowanie. Lekcja może być w formie prezentacji multimedialnej uzupełniona pokazem wnętrza chałupy przy muzeum(ok. 2 g.) lub oparta na wnikliwym oprowadzeniu po modelu domu wiejskiego przylegającego do budynku muzeum(ok. 1 g.).

10. Od Wielkiego Postu do Wielkiej Nocy – obrzędy i zwyczaje związane z tradycją polskiej Wielkanocy. W prezentacji multimedialnej pokazane zostaną różne, często w miastach już zapomniane zwyczaje i obrzędy związane z zaklinaniem wiosny i tradycją robienia palm i pisania jaj wplecioną w obrzędowość kościelną.

11. Tradycja szopki bożonarodzeniowej w Polsce i na Dolnym Śląsku. W prezentacji multimedialnej zaprezentowane została historia szopki bożonarodzeniowej. Dlaczego szopka krakowska stała się symbolem polskiej szopki bożonarodzeniowej. Czy na Dolnym Śląsku przed 1945 r. istniała tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych i jak one wyglądały.

  • Cykl trzech spotkań poświęcony problematyce konserwacji zabytków:

12. Obiekty zabytkowe wykorzystywane jako przedmioty użytkowe: zabezpieczanie i konserwacja - maj 2014 r.

13. Problemy konserwatorskie szkła artystycznego – wrzesień 2014 r.

14. Historia konserwacji zabytków i teorie konserwatorskie - wrzesień 2014 r.

  • Cykl lekcji i prezentacji multimedialnych związanych z Jelenią Górą w XIX i XX w. Jelenia Góra „Perła Karkonoszy”

15Wokół Jeleniogórskiego Ratusza- XIX i XX w.

Zagadnienia:

Ratusz w przeszłości, jak wyglądał i które kamienice pełniły zastępczo jego funkcję.

Jeleniogórskie kamieniczki ich wygląd i funkcja, podwórze – zaplecze gospodarcze kamienicy.

Ciekawostki Jeleniogórskiego Rynku

16. Rozwój transportu w Jeleniej Górze i Karkonoszach i jego wpływ na rozwój turystyki oraz gospodarki regionu w końcu XIX i na pocz. XX w.;

- kolej w Karkonoszach,

- budowa Zapory Pilchowickiej ,

- turystyka w mieście i okolicach,

- jeleniogórskie tramwaje,

- pierwsze autobusy,

- poczta na Snieżce, poczta kolejowa i spedycja, autobusy pocztowe.

17. Towarzystwo Karkonoskie a rozwój turystyki w Kotlinie Jeleniogórskiej i Karkonoszach w końcu XIX w. - Turystyka w Jeleniej Górze i okolicach – jeleniogórskie stowarzyszenia źródłem bogactwa miasta.

Zagadnienia:

- upadek tkactwa, powstanie RGV, budowa schronisk i szlaków w Karkonoszach, rozwój bazy turystycznej w Jeleniej Górze i okolicach. a rozwój kulturalny miasta, wystawy, imprezy plenerowe ,jarmarki a promocja miasta i okolic przed 1945 r., atrakcje turystyczne Jeleniej Góry i okolic (Borowy Jar, Perla Zachodu, Wzgórze Kościuszki), produkcja i sprzedaż pamiątek, drukarnie, promocja turystyki w mieście

18Jeleniogórskie stowarzyszenia i organizacje a rozwój kulturalny i gospodarczy miasta do 1945 r.

-Wskazanie na ogrom jeleniogórskich organizacji społecznych i gospodarczych oraz fundacji na tle rozwoju miasta.

19. Na podstawie kronik i literatury oraz ikonografii zebranych w archiwum jeleniogórskim wraz z wykorzystaniem zbiorów własnych działu i kolekcjonerskich.

20. Wokół jeleniogórskiego Rynku – miejsca ,firmy i ludzie

- prezentacja multimedialna pokazująca co działo się na jeleniogórskim rynku w latach 1870-1945

- krótkie opowieści o firmach i ludziach je tworzących o raz miejscach z tym związanych

- atrakcje jeleniej góry, lokale restauracje i nie tylko

- poznanie centrum i głównej arterii miasta (ulica M .Konopnickiej i 1 Maja)

- atrakcje uliczek sąsiadujących z rynkiem (Forteczna, Długa ,Jasna , Kopernika Bankowa itd.

21. Pocztówka karkonoska pamiątka i źródło ikonograficzne- Oskar Adam Keil z Jagniątkowa wydawca najpiękniejszych kart pocztowych i jego zakład.

- historia karkonoskiej pocztówki

- rola karty pocztowej jako źródła ikonograficznego do poznania miasta i regionu

- prezentacja najładniejszych kart w zbiorach Muzeum Karkonoskiego z zakładu litograficznego Keila

22. Przemysł i rzemiosło na usługach turystyki

- zakłady rzemieślnicze i wytwórnie pamiątek

- wydawcy pocztówek.

- drukarnie, prasa.

23. Techniki zdobienia szkła na wybranych przykładach ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

24. Przykłady stylu art déco w kolekcji szkieł Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

25.  Szklana pamiątka z Karkonoszy - rozwój nurtu pamiątkowego w rzemiośle szklarskim
26. Huta hrabiego Schaffgotscha Josephine - niezwykła historia miejsca i ludzi
27. Rozwój szklarstwa w Karkonoszach i Górach Izerskich
28. Projektanci i artyści - kondycja polskiego szkła artystycznego na przykładzie galerii szkła współczesnego Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
29. Co to jest szkło? Początki i najważniejsze odkrycia w dziedzinie wytwórczości szklarskiej

30. Grafika – sztuka wielu oryginałów

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi grafiki w formie przeglądu poszczególnych technik graficznych, ich historii i charakterystyki. Prelekcji będzie towarzyszyła prezentacja multimedialna prezentująca proces powstawania grafiki oraz przykłady dzieł nowożytnych i współczesnych, w tym grafiki ze zbiorów Muzeum. Lekcja będzie też okazją do obejrzenia rycin oraz płyt, z których je odbijano.

31. Ceramika – podstawowe zagadnienia

Prelekcja wraz z towarzyszącą prezentacją multimedialną będzie dotyczyła najważniejszych zagadnień związanych z ceramiką artystyczną, w tym sposobu powstawania oraz zdobienia naczyń ceramicznych. Dowiemy się co różni porcelanę od fajansu, czym charakteryzowały się kamionkowe wyroby z Bolesławca. Zaprezentowane zostaną też wybrane eksponaty.

32Złoty wiek Jeleniej Góry

Podczas lekcji zarysowany zostanie kontekst historyczny oraz ogólna charakterystyka nowożytnej Jeleniej Góry, w tym handel płótnem jako podstawa rozwoju miasta. Przedstawieni zostaną wybrani jeleniogórscy kupcy i ich fundacje oraz zwyczaje cechów rzemieślniczych oraz zabytki z nimi związane. Prelekcja, w zależności od liczebności grupy, odbędzie się na salach stałej wystawy „Z historii Jeleniej Góry i regionu” lub będzie miała charakter prezentacji w Salioświatowej.

33. Kościół Łaski w Jeleniej Górze

Przedstawienie tła historycznego, wydarzeń, które przyczyniły się do powstania sześciu kościołów Łaski na Śląskuomówienie pięciu pozostałych kościołów Łaski, model jeleniogórskiego kościoła a świątynia, którą zbudowano.

34. Grafika dziewiętnastowiecznych artystów kowarskich

Lekcja przybliży fenomen „szkoły kowarskiej”. W wieku XIX w niewielkich Kowarach prężnie działały dwa wydawnictwa graficzne. Działający w nich graficy ponad tysiąc rozmaitych widoków przedstawili na rycinach, które były popularnymi pamiątkami wśród coraz liczniej napływających w Karkonosze turystów. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.

35. Malarstwo karkonoskie

Krótki wstęp o grafice ilustrującej zarówno topografię gór jak i malownicze krajobrazy pojawiającej się w różnych wydawnictwach: przewodnikach, informatorach (miedzioryty, akwaforty, litografie,) poprzez twórczość pierwszych pejzażystów: Sebastiana Reinhardta, Artura Blaschnika, Quido Manesa, Paul Linke, wreszcie Dresslera, jego uczniów i wreszcie artystów skupionych w Stowarzyszeniu Młyna św. Łukasza. Lekcja w formie prelekcji z prezentacją multimedialną.

36. Wlastimil Hofman (1881 – 1970) – życie i twórczość

Uczestnicy lekcji poznają życiorys oraz bogaty dorobek artysty, który w latach powojennych mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie. Prelekcji będzie towarzyszyła prezentacja oryginalnych szkiców oraz wybranych obrazów artysty.

37. Józef Gielniak (1932 - 1972). Życie i twórczość mistrza linorytu

Uczestnicy lekcji poznają biografię artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lat związany był z sanatorium „Bukowiec” w Kowarach. Omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję dla zapoznania z wybranymi eksponatami ,m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi

Inne tematy

38. Szukamy śladów przeszłości na naszych ziemiach

39. Zajęcia ludności w dawnych czasach i obecnie

40. Praca archeologa- mity i fakty.
41. Źródła historyczne i ich znaczenie w pracy historyka na przykładzie eksponatów z Muzeum Karkonoskiego.
42. Młodzi kustosze - temat na cykl spotkań dla grupy uczniów z Gimnazjum nr 4 (udział w przygotowaniu wystawy, zwiedzanie magazynów i zaplecza, poznanie dokumentacji muzealnej, poznanie sposobów renowacji zbiorów itp.)
43. Warsztaty "Historia tkactwa w okolicach Jeleniej Góry"


ogłoszenia zamówienia publicznesponsorzylinki                                                                                                         web design

Ilość odwiedzin: 3378