Zdjęcie panoramiczne przedstawiające muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze.
ODDZIAŁY
Zdjęcie przedstawiające oddział

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
ul. 11 Listopada 23
58-580 Szklarska Poręba

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze,
ul. Sudecka 83

Zdjęcie przedstawiające oddział

Muzeum Zamek Bolków
ul. Zamkowa 1
59-420 Bolków

Asystent Muzealny – Oferta Pracy.


30 listopada 2022

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
Asystent Muzealny
Miejsce pracy:
Oddział: Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie

Zakres obowiązków:
Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:
a) Aktywny udział w pracach i realizacji zadań Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
b) Inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów pozostających w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
c) Oznakowywanie, pakowanie i magazynowanie obiektów pozostających w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
d) Naukowe opracowywanie zbiorów na kartach katalogu naukowego i w zapisach elektronicznych.
e) Dbanie o bezpieczeństwo eksponatów w magazynach i na wystawach.
f) Dbanie o prawidłowy stan wystaw stałych i czasowych ( estetyka)
g) Dbanie o prawidłowe przechowywanie wszystkich ksiąg i dokumentacji pozostałych w posiadaniu Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
h) Udział w przygotowywaniach scenariuszy wystaw.
i) Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnych do wypożyczeń eksponatów.
j) Pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez w Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.
k) Opracowywanie materiałów do publikacji o tematyce historycznej wydawanych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
l) Prowadzenie lekcji, prelekcji itp.
m) Udział w przygotowywaniu sprawozdań z pracy oddziału wg obowiązującego w muzeum wzoru ( kwartalnych , rocznych) i innych opracowań ( na polecenie kierownika oddziału, dyrektora lub głównego inwentaryzatora zbiorów.)
n) Pełnienie dyżurów merytorycznych zgodnie z przyjętym w Oddziale Dom C. i G. Hauptmannów harmonogramem czasu pracy.
o) Opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw muzealnych.
p) Udział w przygotowywaniu wniosków i wystąpień o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z działalnością oddziału Oddziału Dom C. i G. Hauptmannów.

Nasze wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, programy graficzne, znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym- preferowane: angielski, niemiecki, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Co oferujemy:
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Przyjazne środowisko pracy
Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:
CV* zawierające poniższą klauzulę:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Aplikacje prosimy składać pod adresem mailowym: kadry@muzeumkarkonoskie.pl
Termin składania aplikacji: 15.12.2022. r.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

POWRÓT